[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

[X]  

Gmina Frysztak informuje, że nasza strona www korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. W programie do przeglądania internetu można zmienić ustawienia dotyczące polityki cookies. Korzystanie ze stron Gminy Frysztak oznacza akceptację wszystkich informacji zapisywanych w pamięci urządzenia przy pomocy plików cookie.

[Zamknij]
STRONA GŁÓWNA
img_EBOM img_ENALEZNOSCI img_FRYSZTAK24 Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Środki Unijne

Ostanio zaktualizowano: Wydarzenia, Gospodarka odpadami


img_AKTUAL
img_SRUN
img_INF
img_ORG
img_HISTORIA
img_GOSP
img_LOK
img_WYD
img_GALERIA
img_OSWIATA

ŚRODKI UNIJNELogo EFS Logo POLSKA Logo CPPC Logo UE EFRR

Projekt "Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".

Gmina Frysztak realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Zdalna Szkoła + wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Celem projektu jest wsparcie zdalnego nauczania poprzez zakup i użyczenie sprzętu komputerowego.
W ramach realizacji projektu pn. "Zdalna Szkoła +" Gmina Frysztak zakupiła:

 • 3 laptopy,

 • 16 zestawów komputerowych,

 • 51 jednostek stacjonarnych,

 • . 36 monitorów,

 • 2 tablety graficzne,

 • 1 wizualizer,

 • 1 kamera internetowa.

Zakupiony sprzęt został przekazany dyrektorom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Frysztak w celu udostępnienia ich uczniom głównie z rodzin wielodzietnych i nauczycielom do realizacji podstawy programowej w formie zdalnego nauczania.
Wartość projektu: 95 000 zł
Dofinansowanie z funduszy UE: 95 000 zł


Logo Unia Europejska Logo Leader Logo Gmina Frysztak Logo PROW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

"Budowa przystani kajakowej polegającej na umocnieniu skarpy brzegowej rzeki w postaci schodów, przebudowie dojazdu wraz z jego oświetleniem oraz wykonaniu altany, strefy relaksu i rozrywki."

Celem operacji jest rozszerzenie i poprawa jakości infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej sprzyjającej rozwojowi turystyki. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej informacji....


Logo Unia Europejska Logo Gmina Frysztak Logo PROW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w miejscowościach Pułanki, Cieszyna, Stępina i Glinik Dolny oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Glinik Dolny.

Celem operacji jest:
Poprawa warunków życia mieszkańców oraz rozwoju gospodarczego poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 13,82 km w miejscowościach Pułanki, Cieszyna, Stępina i Glinik Dolny oraz rozbudowę sieci wodociągowej o długości 0,224 km w miejscowości Glinik Dolny.
Planowane efekty:
Zwiększenie ilości oczyszczonych ścieków o 15 408 m3 rocznie poprzez przyłączenie do sieci kanalizacyjnej co najmniej 107 budynków oraz do sieci wodociągowej co najmniej 1 budynku.
Operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa" realizowana w poddziałaniu "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wartość uzyskanego dofinansowania: 1 994 996,00 zł


Logo EFS Logo Polska Logo CPPC Logo UE EFRR

Projekt "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".

W dniu 02.04.2020 r. Gmina Frysztak aplikowała o grant w ramach projektu "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławkach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety istnieją przypadki, gdzie brak sprzętu uniemożliwia realizowanie podstawy programowej.
Ze względu na powyższe Gmina Frysztak zakupiła 39 laptopów, które zostały przekazane do szkół we: Frysztaku, Cieszynie, Gliniku Górnym, Lubli, Gogołowie i Stępinie. Szkoły udostępnią sprzęt najbardziej potrzebującym uczniom oraz nauczycielom. Po zakończonym okresie epidemii sprzęt wróci do szkół i będzie stanowił wyposażenie pracowni.
Wartość projektu: 60 000 zł
Dofinansowanie z funduszy UE: 60 000 zł


Logo EFS Logo Polska Logo woj. podkarpackie Logo UE EFRR

Zakup Średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Frysztak

Gmina Frysztak realizuje projekt "Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Frysztak". Celem głównym projektu jest zwiększenie ochrony przeciwpożarowej oraz usprawnienie akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii na terenie gminy Frysztak. Zakres projektu obejmuje dostawę średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla potrzeb OSP we Frysztaku. Partnerem w projekcie jest Ochotnicza Straż Pożarna we Frysztaku.
Planowanymi efektami realizacji projektu są:
- liczba jednostek służb ratowniczych doposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof,
- liczba zakupionych wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof,
- liczba ludności korzystającej ze środków ochrony przeciwpożarowej,
- liczba osób zabezpieczonych przed zagrożeniami naturalnymi i poważnymi awariami
Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 810 578,74 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 249 997,59 zł

www.mapadotacji.gov.pl


Logo EFS Logo Polska Logo woj. podkarpackie Logo UE EFRR

Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Frysztak

Gmina Frysztak realizuje projekt "Modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Frysztak". Celem głównym realizacji projektu jest zwiększenie ilości odpadów przekazywanych przez mieszkańców Gminy Frysztak w sposób selektywny i zmniejszenie ilości odpadów trafiających do systemu w formie zmieszanej.
Planowane efekty realizacji projektu:
- osiągnięcie wysokiej jakości recyklingu poprzez zebranie frakcji odpadów o dużej czystości,
- wypełnienie zobowiązań ustawowych kierowanych zarówno do gmin jak i przedsiębiorców,
- minimalizacja zagrożeń wynikających z niewłaściwego zagospodarowania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości (spalanie odpadów, tworzenie dzikich wysypisk),
- minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów poprzez prowadzenie działań edukacyjnych oraz utworzenie punktu wymiany produktów co powoduje realizacje zadań zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.
Zakres projektu będzie obejmował m.in: - przebudowę budynku magazynowo - technicznego wraz ze zmianą sposobu użytkowania - utwardzenie placu, - budowę zjazdów z drogi publicznej, budowę ogrodzenia, budowę wiaty, budowę ścieżki edukacyjnej, zakup niezbędnego wyposażenia (kontenery, pojemniki, waga itd.).
Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 1 142 390,74 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 718 901,82 zł

www.mapadotacji.gov.pl


Logo Unia Europejska Logo Leader Logo Gmina Frysztak Logo PROW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

"Wachlarz turystyczny" - kampania promująca obszar objęty LSR połączona z konferencją skierowaną do podmiotów turystycznych w celu wykreowania marki turystycznej "Na weekend"

Celem operacji jest wykreowana w okresie od maja do września 2019 r. marki turystycznej "Na weekend" poprzez zorganizowanie kampanii promującej obszar objęty LSR, oraz 2 wydarzeń/imprez w postaci konferencji i warsztatów skierowanych do podmiotów regionalnych związanych z branżą turystyczną i mediami.. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Więcej informacji....


Logo Unia Europejska Logo Leader Logo Gmina Frysztak Logo PROW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

"Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Frysztak polegająca na wykonaniu trzech placów zabaw, w tym jednego z boiskiem rekreacyjnym, na działkach o numerach ewidencyjnych: 920 w miejscowości Gogołów, 176 w miejscowości Twierdza, 174 w miejscowości Huta Gogołowska."

Celem operacji jest rozszerzenie i poprawa jakości infrastruktury rekreacyjnej sprzyjającej rozwojowi turystyki oraz poprawę jakości życia i aktywizacji mieszkańców na obszarach wiejskich poprzez budowę niekomercyjnych i ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach Gogołów, Twierdza i Huta Gogołowska oraz boiska rekreacyjnego w Hucie Gogołowskiej na terenie Gminy Frysztak.
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Więcej informacji....


Logo Projketu

"E-Usługi Gmin i Miast Podkarpackich - II etap"

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II. Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1. Podniesienie efektywności i dostępności e-usług na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPPK.02.01.00-18-0068/16-00 z dnia 17.03.2017r.
Przedmiotem projektu jest wdrożenie nowych wydajnych narzędzi informatycznych, które znacząco poprawią jakość świadczonych e- usług w zakresie administracji na terenie Gminy Miasto Krosno, Gminy Frysztak i Gminy Rymanów oraz poziom i dostępność tych usług. Partnerami projektu są: Gmina Frysztak i Gmina Rymanów.
Cel główny projektu "E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich - II etap" sformułowano jako "Zapewnienie mieszkańcom Podkarpacia lepszego dostępu do szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną poprzez wzrost ilości i jakości świadczonych e-Usług".

Więcej informacji....


Logo Projektu

Gmina Frysztak wraz z Gminą Wiśniowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
"Odnawialne źródła energii w gminach Wiśniowa i Frysztak".

Celem projektu jest wzrost produkcji energii pochodzącej z OZE i jej wykorzystanie w finalnym zużyciu energii w Gminie Wiśniowa i Gminie Frysztak, dzięki reazlizacji inwestycji w zakresie budowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, w systemie rozproszonym, dla odbiorców końcowych - mieskzańców gospodarstw domowych położonych na terenie wskazanych gmin.

Więcej informacji....


Logo projektu>
</td> </tr>
</table> 
<table width=

Gmina Frysztak realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
"Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułanki z modernizacją oczyszczalni ścieków".

Celem projektu jest poprawa warunków społeczno - gospodarczo - przyrodniczych poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pułanki, Cieszyna, Stępina i Glinik Dolny.
Projekt przyczyni się do odpowiedniego funkcjonowania gospodarki ściekowej, poprawy infrastruktury wiejskiej, przez co zostaną zahamowane niekorzystne procesy, czyli degradacja ekosystemu w związku z odprowadzanymi ściekami bytowo - gospodarczymi. Projekt przyczyni się do wzrostu atrakcyjności obszaru gminy i jakości życia mieszkańców Gminy Frysztak. Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej to 23,90 km, natomiast liczba przebudowanych oczyszczalni ścieków to jeden
Wartość ogółem projektu: 12 506 424,68zł
Wkład UE: 7 094 540,49zł


Logo projektu Rewitalizacja

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Frysztak na lata 2016-2020

Gmina Frysztak realizuje projekt pn. "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Frysztak na lata 2016 - 2020
Termin realizacji: 07.03.2016r. - 31.01.2017r.
Wartość projektu: 14 931,00zł
Głównym celem projektu jest przygotowanie wymaganego zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji, podstawowego dokumentu dla prowadzenia procesów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, ubieganie się ze środków zewnętrznych o dofinansowanie na ten cel tj. Gminnego Programu Rewitalizacji oraz wzmocnienie mechanizmów partycypacji społecznej i zaangażowania mieszkańców, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i innych interesariuszy w przygotowanie programu rewitalizacji jak również wyprowadzenie z kryzysu obszarów zdegradowanych na terenie Gminy Frysztak.

Więcej informacji....


Logo projektu

Gmina Frysztak realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
"Rozwój kształcenia w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Stępinie poprzez rozbudowę sali gimnastycznej i powstanie laboratorium odnawialnych źródeł energii w pracowni przyrodniczej".

Celem projektu jest stworzenie trwałej i nowoczesnej placówki edukacyjnej umożliwiającej równy dostęp dzieci i młodzieży do wysokiej jakości oferty edukacyjnej.
Realizowany projekt obejmuje działania ukierunkowane na rozwój kształcenia w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Stępinie. Zakres projektu obejmuje rozbudowę sali gimnastycznej i połączenie jej z istniejącym budynkiem oraz utworzenie laboratorium odnawialnych źródeł energii w pracowni przyrodniczej.
Wartość ogółem projektu: 1 346 863,69zł
Wkład UE: 997 311,04zł (74,36%)

Więcej informacji....Logo EFR na ROW Logo PROW>
</td> </tr>
</table> 
<table width=

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" pn.
"Modernizacja (przebudowa) dróg we Frysztaku"

Inwestycja mająca na celu poprawę warunków komunikacyjnych, połączenie istniejących jednostek osadniczych z drogą publiczną oraz ułatwienie mieszkańcom dostępu do budynków użyteczności publicznej poprzez przebudowę drogi o długości 0,550km współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Więcej informacji....Logo EFR na ROW>
</td><td width= Logo PROW

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" pn.
"Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej nr 112159R w miejscowości Gogołów w km 7+320÷8+280"

Inwestycja mająca na celu poprawę warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę drogi gminnej o numerze 112159R w miejscowości Gogołów na odcinku 0,960km współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowę wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Więcej informacji.... Logo Kapitał Ludzki Logo EFS

E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich

Nazwa inwestycji/projektu "E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich"
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Całkowita wartość projektu: 3 228 542,97 zł (wydatki kwalifikowane)
Kwota dofinansowania: 2 744 261,52 zł (85% wydatków kwalifikowanych),
Wkład własny: 484 281,45 zł (15% wydatków kwalifikowanych),

Więcej informacji....Logo Program regionalny Logo woj. podkarpackie Logo EFRR

Termomodernizacja obiektów szkolno - oświatowych

Nazwa inwestycji/projektu "Termomodernizacja wybranych obiektów szkolno - oświatowych na terenie Gminy Frysztak"
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
Całkowita wartość projektu 1 196 196,32PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 778 395,36PLN

Więcej informacji....Logo Program Regionalny Logo woj. podkarpackie Logo EFRR

Modernizacja i rozbudowa obiektów GOSiR we Frysztaku.

Nazwa inwestycji/projektu "Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno-sportowych Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku."
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
Całkowita wartość projektu 2 435 236,23PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 697 306,18PLN

Więcej informacji....

Więcej informacji....Logo Program regionalny Logo woj. podkarpackie Logo EFRR

Przebudowa i adaptacja zabudowań dawnej szkoły w Stępinie

Nazwa inwestycji/projektu "Przebudowa i adaptacja zabudowań dawnej szkoły w Stępinie w celu utworzenia Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej"
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
Całkowita wartość projektu 435 809,14PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 263 588,03PLN

Więcej informacji....Poszerzenie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku

Nazwa inwestycji/projektu "Poszerzenie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku z siedzibą w Twierdzy poprzez modernizację bazy i zakup wyposażenia służącego prowadzeniu działalności kulturalnej"
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
Całkowita wartość projektu 815 501,49PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 318 382,52PLN
Kwota dofinansowania z budżetu państwa 366 663,40PLN

Więcej informacji....Termomodernizacja Budynku Urzędu Gminy we Frysztaku

Nazwa inwestycji/projektu "Termomodernizajca Budynku Urzędu Gmny we Frysztaku"
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
Całkowita wartość projektu 720 526,88PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 547 643,15PLN

Więcej informacji....Logo PPWOW

Program Integracji Społecznej

Program Integracji Społecznej był jednym z komponentów Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW).
Działania podjęte w ramach Programu Integracji Społecznej przyczyniły się do podniesienia poziomu integracji społecznej mieszkańców gmin.
Służyły temu:

 • Budowa potencjału instytucjonalnego, społecznego w zakresie strategicznego planowania jak również realizowania polityki społecznej na poziomie lokalnym.

 • Poprawa dostępu mieszkańców gmin do usług, nowych form współpracy jak również zorganizowanej aktywności:

  • zwiększenie oferty, standardu usług dla mieszkańców gmin,

  • wzrost liczby inicjatyw, które podejmowane były przez społeczność lokalną,

  • budowanie sieci usługodawców

  • zwiększenie udziału mieszkańców w doraźnych oraz bardziej trwałych formach zorganizowanej aktywności.

Program Integracji Społecznej wsparł gminy we wdrażaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych poprzez finansowanie projektów z niej wynikających.

Więcej informacji....Logo Unia Europejska Logo woj. podkarpackie Logo PROW

Rozbudowa i przebudowa Placu Św. Floriana

Nazwa inwestycji/projektu "Rozbudowa i przebudowa Placu Św. Floriana, budowa fundamentu i cokołu pod nową lokalizację pomnika Św. Floriana, budowa tablic i urządzeń reklamowych świetlnych, budowa schodów terenowych, budowa i przebudowa murków oporowych, budowa oświetlenia placu, utwardzenie placu, przebudowa sieci wodociągowej na działkach nr 188/1, 188/2 oraz budowa kanalizacji deszczowej na działkach nr 188/1, 188/2, 97 położonych w Frysztaku"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Niniejszy projekt był realizowany w ramach działania 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi" - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Planowanym celem operacji była "Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Frysztak, zaspokojenie ich potrzeb społecznych i kulturalnych poprzez budowę i rozbudowę Placu Św. Floriana"
Gmina Frysztak zrealizowała inwestycję w wysokości 599.997,28zł. Wnioskowana kwota pomocy wyniosła 368.850,00zł

Więcej informacji....Logo Kapitał Ludzki Logo Altum Logo EFS
Logo w stronę klineta

Dobro petenta to główny cel naszego urzędu!

Wysoka jakość świadczonych usług, sprawna obsługa, organizacyjny ład, a także zadowolenie klientów to cechy, które powinny charakteryzować każdy organ administracji rządowej, jak i samorządowej.
Troska o wysoki poziom i dobrą organizację pracy ma kluczowe znaczenie dla każdej ze stron stosunku petent - urzędnik.
Nie ulega wątpliwości, iż to dbałość o dobro interesantów wyznacza kierunek działań organów administracji, które jak sama nazwa wskazuje powinny służyć obywatelom.
Aby najlepiej realizować zadania powierzone nam przez Państwa, podejmujemy szereg inicjatyw mających na celu zapewnienie wysokiego standardu świadczonych usług, a także podwyższenie kompetencji pracowników.
Jednym z takich przedsięwzięć są szkolenia realizowane przez Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze w ramach projektu "W stronę klienta - nowa twarz administracji samorządowej" w których uczestniczą pracownicy naszego urzędu.
Tematyka szkoleń omawia aktualne problemy prawne, a także zagadnienia ściśle związane ze specyfiką pracy urzędniczej.
Mamy nadzieję, że inicjatywa podjęta przez nas zyska Państwa aprobatę, a odwiedzający urząd klienci będą zadowoleni z obsługujących ich pracowników.
Więcej informacji: www.altum.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoLogo Kapitał Ludzki Logo Altum Logo EFS
Logo w stonę klineta

ZMIENIA SIE WIZERUNEK URZĘDNIKÓW W NASZYM POWIECIE!

Przeszkolenie 495 pracowników urzędów gmin, miast oraz starostw z terenu 6-ciu powiatów województwa podkarpackiego z tematyki ostatnio znowelizowanych ustaw, komunikacji, zarządzania czasem, obiegu dokumentów i zasad współpracy z ngo, realizowania oraz rozliczania projektów współfinansowanych z EFS to tylko jeden z celów, którego osiągnięcie zakładał projekt realizowany również i w naszym powiecie przez Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno - Gospodarcze pn. "W stronę klienta - nowa twarz administracji samorządowej".
Pomimo, iż projekt realizowany jest w terminie od 1 sierpnia 2009r. do 31 października 2011r., już dziś wiemy, że przynosi on oczekiwane rezultaty. Na chwilę obecną przeszkolonych zostało już (zgodnie z danymi podawanymi przez realizatorów) łącznie 553 pracowników administracji samorządowej, w tym również pracownicy naszego urzędu.
Jesteśmy przekonani, że uczestnictwo w projekcie "W stronę klienta - nowa twarz administracji samorządowej" zapoczątkuje nowy rozdział w relacji petent - urzędnik a wartości takie jak: wysoka jakość świadczonych przez nas usług, sprawna obsługa, organizacyjny ład zostaną przez Państwa docenione.TRWAJĄ SZKOLENIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

Towarzystwo Altum Programy Społeczno - Gospodarcze z siedzibą w Rzeszowie kontynuuje szkolenia pracowników samorządowych z terenu powiatu strzyżowskiego w ramach projektu "W stronę klienta - nowa twarz administracji samorządowej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Honorowy patronat nad projektem objął Wojewoda Podkarpacki oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego. Szkolenia organizowane są przez Towarzystwo Altum, Programy Społeczno - Gospodarcze w ramach projektu "W stronę klienta - nowa twarz administracji samorządowej".
W ramach w/w. inicjatywy pracownicy naszego urzędu i urzędów gmin z terenu powiatu systematycznie uczestniczą w szkoleniach, które obejmują m.in. zagadnienia zarządzania czasem i komunikacji z klientami, uczą się ponadto interpretacji oraz praktycznego zastosowania przepisów ostatnio znowelizowanych ustaw (m. in. ustawy o finansach publicznych), co ma przełożyć się na podnoszenie jakości świadczonych w naszych urzędach usług. Co warto podkreślić, na każdym szkoleniu uczestnicy wypełniają dwukrotnie test oceniający ich wiedzę, aby sprawdzić efekty zrealizowanych szkoleń. Projekt realizowany przez Towarzystwo Altum na terenie naszego powiatu trwał będzie do października 2011r., a jego efekty podsumuje konferencja planowana po jego zakończeniu.

[oprac. M. Niemiec].SZKOLENIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

Od 1 sierpnia 2009 r. Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze z siedzibą w Rzeszowie realizuje projekt "W stronę klienta - nowa twarz administracji samorządowej" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działania 5.2 POKL Priorytet V. Dobre rządzenie, Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Honorowy patronat nad projektem objęli: Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Wojewoda Podkarpacki. Projekt realizowany jest od 01.08.2009 r. do 31.10.2011 r.
Szkolenia skierowane są do pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego (urzędów gmin z naszego terenu oraz Starostwa) i odbywają się w budynku Starostwa Powiatowego w Strzyżowie. Harmonogram szkoleń został opracowany tak, by nie zakłócać normalnej pracy urzędów, które przystąpiły do realizacji projektu.
W ramach projektu, pracownicy samorządowi do 31 października 2011 r. zostaną przeszkoleni z następujących tematów:
1. Zostań panem własnego czasu - jak skutecznie zarządzać czasem pracy,
2. Komunikatywny urzędnik - abc dobrej komunikacji z klientem i w zespole wg zasad etyki,
3. Od pomysłu na projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego do jego realizacji. Zarządzanie zespołem projektowym,
4. Zasady współpracy samorządów z ngo,
5. Rozliczanie i księgowość w projektach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,
6. Ustawa o finansach publicznych i jej praktyczne zastosowanie,
7. Ustawa o ochronie danych osobowych i jej praktyczne zastosowanie,
8. Ustawa o ochronie środowiska i o zagospodarowaniu przestrzennym, 9. Skuteczne wdrażanie audytu wewnętrznego,
10. Obieg dokumentów, zasady archiwizacji.
Celem prowadzonych szkoleń jest doskonalenie umiejętności zatrudnionych pracowników w szczególności w zakresie komunikacji z klientami i wiedzy merytorycznej. Sam projekt realizowany jest w myśl hasła "Dbamy o jakość usług świadczonych w naszym urzędzie i zadowolenie mieszkańców".

[Na podstawie inf. lokalnego ambasadora projektu p. C. Bałchan - oprac. A. Zielińska].BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PUŁANKACH WRAZ Z SIECIĄ KANALIZACJI SANITARNEJ WSI FRYSZTAK.

Gmina Frysztak podjęła działania zmierzające do kompleksowego rozwiązania gospodarki ściekowej na całym obszarze gminy.
W roku 2006 został zlecony do wykonania program funkcjonalno - użytkowy do zaprojektowania nowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pułanki. W efekcie dokonano zakupu terenu pod oczyszczalnię ścieków i rozpoczęto w 2007 roku prace projektowe. Równocześnie rozpoczęte zostały prace projektowe nad dokończeniem budowy sieci kanalizacji sanitarnej wsi Frysztak z przełączeniem istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej wsi Twierdza i Glinik Dolny do projektowanej oczyszczalni ścieków w Pułankach. W roku 2008 został złożony przez gminę Frysztak wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą: "Budowa oczyszczalni ścieków w Pułankach wraz z siecią kanalizacji sanitarnej wsi Frysztak z przełączeniem istniejącego systemu odprowadzania ścieków w m. Glinik Dolny i Twierdza, Gmina Frysztak" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt polega na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Frysztak oraz na budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Pułanki, do której doprowadzane będę ścieki z miejscowości Pułanki, Frysztak, Glinik Dolny, Twierdza. Po wybudowaniu oczyszczalni ścieków w miejscowości Pułanki zostaną do niej przekierowane istniejące sieci kanalizacji sanitarnej wsi Glinik Średni i Cieszyna oraz projektowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej wsi Gogołów, Glinik Górny, Lubla, Widacz, Kobyle i Stępina. Realizacja projektu przede wszystkim zlikwiduje zagrożenia ekologiczne oraz wyeliminuje nielegalny zrzut nieczystości do środowiska naturalnego.

Więcej informacji....WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY FRYSZTAK W LATACH 2002-2006 Z UDZIAŁEM ZAGRANICZNYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH

 Kiedy tylko pojawiła się możliwość pozyskiwania środków z Unii Europejskiej, Gmina Frysztak przystąpiła do ich wykorzystywania.  Ogólnie w latach 2002 - 2006, przy udziale środków z UE, zrealizowano zadania za łączną kwotę 8 446 722,39zł. Z tego wkład własny wynosił 3 383 297,59zł a kwota dofinansowania z UE 5 063 424,80zł.
 Zadania wykonane przy udziale środków z Unii Europejskiej to min.:
  - budowa kanalizacji sanitarnej w Gliniku Dolnym (II etap),
  - budowa kanalizacji sanitarnej w Gliniku Średnim,
  - opracowanie i wydanie folderu o gminie,
  - przebudowa drogi gminnej Glinik Górny - Wieś,
  - budowa kanalizacji sanitarnej w Twierdzy,
  - modernizacja drogi gminnej Gogołów - Czerwona Górka - Huta Gogołowska,
  - przebudowa ciągu drogowego Frysztak - Lubla,
  - budowa sali gimnastycznej w Gogołowie,
  - modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury.

Więcej informacji....BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM I PRZEWIĄZKĄ DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W GOGOŁOWIE

Współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach umowy z dnia 04.04.2006 roku nr Z/2.18/III/3.5.1/9/05/U/15/06 o dofinansowanie Projektu nr Z/2.18/III/3.5.1/9/05 - w ramach Priorytetu III - Rozwój lokalny.
Wartość inwestycji: 1mln 814 tyś. zł

Więcej informacji....

Zdjęcie tablic pamiątkowych


GMINNY OŚRODEK KULTURY FRYSZTAK W REMONCIE

W 2005r. pojawiła się możliwość pozyskania środków unijnych z Sektorowego Programu Operacyjnego na działanie ,,Odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego''. Nadarzyła się więc okazja żeby uzyskać pomoc finansową na remont GOK-u, który był nieodzowny, ale jakoś zawsze spychany na plan dalszy. Złożony wniosek przeszedł pozytywną weryfikację i został zakwalifikowany do realizacji. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę i wykonano najpilniejsze prace remontowo - budowlane oraz wyposażenie sali sali widowiskowej i pomieszczeń zaplecza socjalno - kuchennego.

Więcej informacji....PRZEBUDOWA CIĄGU DOROGOWEGO FRYSZTAK-LUBLA

Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, tj. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, ze środków budżetu państwa oraz środków własnych Gminy Frysztak.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) jest jednym z siedmiu programów operacyjnych, które służą realizacji Narodowego Planu Rozwoju/Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006. ZPORR rozwija cele NPR, określając priorytety i kierunki polityki regionalnej państwa w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
Wartość inwestycji: 1mln 725 tyś. zł

Więcej informacji....

Zdjęcie przebudowywanej drogi

deklaracja dostępności | frysztak w sieci | mapy i plany | przydatne adresy

© Urząd Gminy Frysztak